กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนโฮมสเตย์สมัครเข้าร่วม


กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนโฮมสเตย์สมัครเข้าร่วมตรวจประเมินและรับรอง“มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”ภายใต้สโลแกน“สุข เต็ม สิบ”

เติมเต็ม 10 ด้านแห่งความสุข

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าพัฒนาและยกระดับโฮมสเตย์ไทยทั่วประเทศ ให้เข้าสู่มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และ ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

 

กรมฯ ขอเชิญชวนโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมประสงค์ขอรับการตรวจประเมิน และโฮมสเตย์ที่กำลังจะหมดอายุการรับรอง (3 ปี) เข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรอง “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะนำไปสู่รายได้ให้แก่คนในชุมชนและประเทศไทย และเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนบท ประเพณีของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มีเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 10 ด้าน เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร

1. ด้านที่พัก 2. ด้านอาหาร 3. ด้านความปลอดภัย 4.ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก 5. ด้านรายการนำเที่ยว 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านวัฒนธรรม 8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 10. ด้านการประชาสัมพันธ์

“สุข เต็ม สิบ” กับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ซึมซับบรรยากาศแบบไทยๆ อีกหนึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

E-Mail : tsactourism@gmail.com 

หรือ โทร 02-141-3235 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ 

https://bit.ly/3Ji2BBZ


Visitors: 224,420