ATTA

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA)

นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จากคุณสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ อาคาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Visitors: 244,863