ATTA

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ประชุม สมาชิกประจำเดือน มกราคม 2567 สมัยที่ 40 ครั้งที่  10

คุณ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

(ATTA) เป็นประธานในการประชุมสมาชิกประจำเดือน มกราตม  2567

พร้อมแนะนำสมาชิกใหม่ และแนะนำ

ตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกมาบรรยายพิเศษ ตลาดต่างประเทศ

การบรรยยาย พิเศษ โดย

พลตำรวจโท  ศักย์ศิรา  เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยว

ในหัวข้อ นโยบายความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรม  เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรยายใต้ภาพ จากขวา พลตำรวจโท  ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยว

คุณไพรัตน์  ห่านศรีสุข อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  (ATTA)

 

 

Visitors: 346,747