กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รับกระแสพลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น เพราะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงได้ ประกอบกับอากาศประเทศไทยในปัจจุบันที่ร้อนขึ้น ทำให้ประชาชนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงหันมาสนใจการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า  จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มของภาคเกษตรกร ช่างทั่วไป และผู้ประกอบการที่จะขายโซลาร์เซลล์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดต่อไป  ซึ่งได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่พบปะประชาชน และเน้นย้ำหน่วยงานที่ดำเนินการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการมีงานทำของผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนั้น ในครั้งนี้ลงพื้นที่จังหวัดบ