กรมพัฒน์

กรมพัฒน์ ร่วมเรือนจำนราธิวาส ฝึกทักษะให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ฝึกทักษะช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาส ผู้พลาดพลั้งกระทำผิดในสังคมไทย เนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น แต่เมื่อมีคนกระทำผิดและรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว สังคมควรให้อภัยและให้โอกาสคนเหล่านั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ส่งเสริมการมีงานทำ และการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการจูงใจให้นายจ้างรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ทั้งนี้ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส  บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และเรือนจำชั่วคราวโคกยามู จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวโคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 20 คน ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการการันตีความรู้และทักษะที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงาน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นอาชีพของตนสร้างรายได้อีกด้วย

การพัฒนาทักษะฝีมือในงานด้านช่างเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพราะหากไม่มีความรู้ และทักษะในอาชีพ ก็จะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนั้นได้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ นอกจากช่วยให้หลังจากพ้นโทษแล้วจะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ยังช่วยสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อธิบดีกพร.กล่าวทิ้งท้าย