กรมพัฒน์เร่งพัฒนาระบบ

กรมพัฒน์ เร่งพัฒนาระบบศูนย์รวมบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จ่อสร้าง One Platform for Skill Development 

อธิบดีบุปผา เผย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมสร้าง One Platform for Skill Development เป็นศูนย์รวมบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสถานประกอบกิจการ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมด้านทักษะฝีมือ เพื่อการมีงานทำ จัดติวเข้มหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดมสมองร่วมสร้างแพลตฟอร์ม ให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ตอบทุกโจทย์ความต้องการของแรงงานและผู้ใช้บริการ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูงรองรับความต้องการตลาดแรงงานสมัยใหม่ ซึ่งกรมได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนและปรับบทบาทการดำเนินงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการให้บริการแก่แรงงานของประเทศที่มีแรงงานกว่า 40 ล้านคน โดยเฉพาะการให้บริการแก่แรงงานให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลการฝึกทักษะการอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานและสถานประกอบกิจการ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิที่พึงได้รับอย่างครอบคลุ