กรมพัฒน์ จับมือร่วม จระเข้ และ เคเซอรา

กรมพัฒน์ จับมือร่วม จระเข้ และ เคเซอรา ฝึกทักษะช่างปูกระเบื้องแบบครบวงจร เสริมเทคนิคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้รองอธิบดี นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด และบริษัท เค เซอรา จำกัด โดยคุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมจระเข้ทอง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังลงนามความร่วมมือในวันนี้ว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทั้ง 3 หน่วยงานที่มีสัมพันธภาพเหนียวแน่น และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานที่ประกอบอาชีพด้านช่างก่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ช่างให้สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของช่างผู้ชำนาญการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะอีกด้วย

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน โดยบริษัทได้แจ้งแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร โดยมีระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นช่างท้องถิ่น ผู้รับเหมา เครือข่ายร้านค้า นักศึกษาอาชีวศึกษา และช่างที่สนใจ  ไม่น้อยกว่า 80 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี  มีกำหนดการฝึกดังนี้  ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ครั้งที่ 3 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  ในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกรมเพื่อทำหน้าที่ในการขยายผลการฝึก จำนวน 24 คน บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ระหว่างปี 2565-2566 บริษัทได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม และมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ สาขาช่างปูกระเบื้อง รวมมูลค่าแล้วกว่า 547,500 บาท อีกทั้งยังร่วมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้อง

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่จังหวัดสระบุรี ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอาคาร เช่น กาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีก่อสร้าง และสีทาอาคาร เป็นต้น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “จระเข้” และบริษัทมีนโยบายในการให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ และส่งเสริมการมีงานให้แก่ช่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและครอบคลุมทั่วประเทศ แนวคิดดังกล่าวตรงกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานไทย จึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และได้เชิญบริษัท เค เซอรา จำกัด (บริษัทในเครือ) เข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

 

Visitors: 244,884