กรมพัฒน์ ตั้งศูนนย์ทดสอบมาตรฐาน

กรมพัฒน์ รับลูก! นโยบายรมว.พิพัฒน์ สั่งการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานทั่วประเทศรองรับค่าจ้างตามความสามารถ 

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ย้ำนโยบาย “ทักษะดี มีงานทำ” เร่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งศูนย์ทดสอบทั่วประเทศรองรับแรงงานแห่ทดสอบวัดระดับฝีมือ หลังประกาศปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 54 สาขา

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 54 สาขา ใน 3 ระดับฝีมือ จากที่ได้ประกาศไปแล้วทั้งสิ้น 129 สาขาอาชีพ  เนื่องจากในบางสาขาอาชีพที่เคยประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไว้ มีอัตราที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน คณะกรรมการค่าจ้างจึงมีมติให้มีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวใหม่ ดังนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่แรงงานที่สนใจเข้ารับการทดสอบฝีมือ โดยเฉพาะการเพิ่มศูนย์ทดสอบที่รองรับกับการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 54 สาขาที่มีการปรับอัตราใหม่ เพื่อให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเพียงพอกับความต้องการ

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น 578 แห่ง  แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 99 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 479 แห่ง โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารมากสุด จำนวน  262  แห่ง รองลงมาคือศูนย์ทดสอบฯ สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน  90    แห่ง และศูนย์ทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือมีมากเป็นอันดับ 3  จำนวน  37 แห่ง ศูนย์ทดสอบดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสถานประกอบกิจการ  สถานศึกษาที่เป็นภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้ว กระจายอยู่ทั่วประเทศครอบคลุมทุกจังหวัด สำหรับการเพิ่มศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัดให้มีมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของแรงงานที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อนำใบรับรองมาตรฐานฝีมือเป็นหลักฐานประกอบในการปรับอัตราค่าจ้างตามความสามารถ กรมได้กำหนดและแจ้งให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เร่งดำเนินการเชิญชวนสถานประกอบกิจการและสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ รวมถึงศูนย์ทดสอบที่เคยได้รับอนุญาตแล้วเพิ่มสาขาอื่นมากขึ้น  ในส่วนนี้ กรมมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการให้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน สำหรับผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมาจำนวนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จำนวน 20,000 บาท และในส่วนที่เกินกว่า 100 คน มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจำนวน 200 บาทต่อผู้ผ่านการทดสอบหนึ่งคน

“สถานประกอบกิจการหรือสถานศึกษาที่สนใจร่วมเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ หรือขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถติดต่อยื่นขออนุญาตจากสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” นางสาวบุปผากล่าว

Visitors: 345,951