กรมพัฒน์ ร่วมกับสมาคมวัตถุอันตราย

สมัครด่วน! กรมพัฒน์ ร่วมกับสมาคมฯ วัตถุอันตราย เปิดอบรมบุคลากรโลจิสติกส์ ฝึกฟรี! มีงานรองรับ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม “การจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายเพื่อการขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” รับจำนวนจำกัด 50 คน ฝึกฟรี มีงานรองรับ รายได้ 18,000 – 40,000 บาท

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอันตรายให้มีทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบกิจการภายใต้รูปแบบประสิทธิภาพของความปลอดภัยสูงสุด จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าวได้ในระยะเร่งด่วน อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานต้องได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการขนส่งซึ่งในสาขาอาชีพดังกล่าว แรงงานที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ภายใต้การควบคุม และติดตามของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่