กรมพัฒน์ ให้กู้ไม่มีดอกเบี้ย

กรมพัฒน์ เผยข่าวดี จัดโปร! ปล่อยกู้ไม่มีดอกเบี้ย ใช้พัฒนาทักษะพนักงานสถานประกอบกิจการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ช่วยสถานประกอบกิจการ SME  ให้กู้แบบไม่มีดอกเบี้ย หลังสถานประกอบกิจการสนใจกู้ยืมใช้พัฒนาทักษะพนักงานของตนเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 67 ตั้งวงเงิน 30 ล้านบาท ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเอง โดยให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับปีงบประมาณ 2567 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดงบประมาณไว้ให้กู้ยืมอีก 30 ล้านบาท โดยสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอกู้ยืมได้ในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท สถานประกอบกิจการที่สนใจส่งยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารหรือหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนกำหนดไม่เกิน 18 เดือน เริ่มชำระงวดแรกหลังพ้น 60 วันนับแต่ทำสัญญา ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินแล้ว ต้องทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ต้องการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ต้องพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีที่ไม่ดำเนินการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามอัตราที่กำหนด ดังนั้น หากสถานประกอบกิจการนำเงินกู้ยืมจากกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมพนักงาน หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือการรับรองความรู้ความสามารถแก่พนักงานของตนเอง จะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้ โดยไม่ต้องกันเงินของตนเองมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ที่ผ่านมาในปี 2566 มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศให้ความสนใจกู้ยืมและได้รับอนุมัติไปแล้ว 51 แห่ง รวมวงเงินที่ให้กู้ยืมทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะกลุ่ม SME ในปีนี้ จึงให้กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังจากประสบกับสถานการณ์โควิด

 

Visitors: 100,350