กระทรวงแรงงานผลิตสิงห์รถบรรทุก

ก.แรงงาน ผลิตสิงห์รถบรรทุก หนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผลิตสิงห์รถบรรทุก ตอบโจทย์ตลาดต้องการแรงงานฝีมือ หนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง ปี 67 ตั้งเป้าผลิต 3,500 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่งมีความต้องการแรงงานในสาขานี้เป็นจำนวนมาก ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุกมีความต้องการเป็นพิเศษ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งผลิตกำลังแรงงานในสาขานี้ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สำหรับปี 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะป้อนอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 3,500 คน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโครงการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะร่วมกับเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งและบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง โดยจัดฝึกหลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ที่ผ่านมาระหว่างปี 2565–2566 มีผู้เข้าฝึกอบรมแล้วจำนวน 175 คน เช่น หลักสูตรเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย  นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน  พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า พนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า และการบำรุงรักษารถบรรทุกในงานขนส่งสินค้า เป็นต้น 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง มีการจัดฝึกอบรมสาขา “เทคนิคการขับรถลากจูง” ระยะเวลาการฝึกอบรม 210 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวินัยผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ยกระดับเป็นมืออาชีพ ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2564-2565 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 189 คน สำหรับในปี 2566 ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 95 คน โดยมีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอันตราย พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ย 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น หากสถานประกอบกิจการต้องการพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร มาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เลย เพื่อกรมจะได้นำประกาศและรายละเอียดแจ้งไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมที่ยังว่างงานอยู่ไปสมัครเข้าทำงานต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใจเข้าฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“การพัฒนาทักษะฝีมือเป็นกลไกสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานมีงานทำและมีรายได้ที่ยั่งยืน ช่วยให้แรงงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว

Visitors: 343,710