งานช้างสุรินทร์

 งานแสดงแสง สี เสียง“การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์"

                              นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวเปิดเผยว่า การจัดงานแสด“การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์” (กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน  2567 ซ้อมใหญ่เหมือนจริง ในวันที่ 13 เมษายน เวลา 19.00น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี อารยธรรมอีสานใต้ และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ให้คงอยู่สืบไป  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ) นโยบายของรัฐบาล ข้อ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ และเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากวิถีชีวิตชุมชน เน้นให้ความ