งานเลี้ยงปีใหม่

งานเลื้ยงปืใหม่ทนายภูเขืยว......

        นายเสถืยรพงศ์. เทื่ยงแท้ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเขืยว เป็นประธานในการจัดเลื้ยงฉลองปืใหม่2567ให้กับทนายคว่ามทุกท่าน พร้อมมอบของรางว้ลและมอบความสุขกันถ้วนหน้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ก่อนทุกฝ่ายจะลุยงานเพื้อบรรลุเป็าหมาบสูงสุดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 346,748