จันทบุรี

พลโทนิมิตต์ สุวรรณรัฐ ประธานคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ ๙ 

พร้อมด้วย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ,นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ,นายสายัณห์ ยุติธรรม ,นายสามารถ มะลูลีม และนายสงกรานต์ สมัครเขตการณ์ คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในการกำกับ

และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และตราด

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดากสิน ชั้น ๔ ศาลากลาง

จังหวัดจันทบุรี ในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา