ชมรมนักข่าวท่องเที่ยว

การประชุมวาระต่างๆ ของ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ทางคณะชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกขึ้น โดยได้มีการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการดำเนินงานของชมรมฯ ถึงระเบียบวาระต่างๆ อันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเป็นการมุ่งเน้นให้คณะกรรมการของชมรมฯและสมาชิกชมรมฯได้มีความเข้าใจตรงกันในประเด็นสำคัญๆถึงแนวทางการดำเนินงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการประชุมฯในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่ จัดการประชุมฯจากทางโรงแรมเอเซีย โดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ทางชมรมฯจึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับการจัดการประชุมของชมรมฯในครั้งนี้จัดขึ้น @ ห้องปทุมวัน ชั้น ๒ โรงแรมเอเซีย พญาไท กรุงเทพมหานคร