ถวายเทียนพรรษาที่เบตง

นายอำเภอเบตงนำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ วัดในอำเภอเบตง

ยะลา - นายอำเภอเบตงนำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ วัดและที่พักสำนักสงฆ์ ในอำเภอเบตง จำนวน13 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.66  ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลานายอำเภอเบตง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญ  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาไปยังประชาชน ให้เกิดความรัก ความผูกพัน เป็น”สังคมคุณธรรม” 

นอกจากนี้ ส่วนราชการ คณะครู  และประชาชน  ได้ร่วมแห่ขบวนและถวายเทียนพรรษาไปรอบตัวเมืองเบตง ซึ่งวัดพุทธาธิวาส ถือเป็นหนึ่ง ในวัดของอำเภอเบตง  จากจำนวนทั้งหมด 13 วัด

สำหรับการถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่น เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป 

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-12655593

Visitors: 224,422