ททท เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

ททท. เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ จำนวน 5 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้

2. นางสาวสมฤดี จิตรจง             ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

3. นายนิธี สีแพร                        ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ          ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านบริหาร

2. นายธีระศิลป์ เทเพนทร์           ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

โดยมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

แผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน” เตรียมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในทุกมิติ ตาม 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Objective) ได้แก่ Drive Demand : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน  Shape Supply : สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem) และ Strive for Excellence : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด สู่หมุดหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนผ่านสู่ High Value & Sustainable Tourism

 

Visitors: 100,350