ททท เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระยะเวลาสมัครตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมภายในห้องสมุด อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 -วันที่ 22 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.) หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ณ ห้องประชุมภายในห้องสมุด อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 06-5236-8012

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.) กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร (วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร หรือ www.tourismthailand.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานอำนวยการสรรหาผู้ว่าการ โทรศัพท์ 06-5236-8012 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

 

Visitors: 343,710