นายกรัฐมนตรี Tourism Hub

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวร่วมเปิดงานประชุม Workshop Ignite ร่วมระดมความคิดเห็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub หรือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว” เพิ่มรายได้ในทุกมิติ 

—————————————————