ประชาชนจิตอาสาร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง

ประชาชนจิตอาสาร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

ยะลา - ประชาชนจิตอาสาในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย  โดยบรรยากาศสร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงเป็นอย่างมาก

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยประชาชนทุกคนพร้อมให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคน เมื่อพ้นโทษจะต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอก ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำศาสนา  ต้องมีส่วนช่วยดูแลผู้พ้นโทษที่ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกไม่ให้กระทำผิดซ้ำ และต้องไม่กลับไปเป็นผู้ต้องขังอีก รวมทั้งอาจจะมีการช่วยเหลือด้านอาชีพ หาโอกาสที่ดีให้กับผู้ต้องขัง ให้อยู่ดีมีสุข สามารถลบตราประทับที่เคยเป็นผู้ต้องขัง จากเรือนจำให้ได้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-1265593

Visitors: 224,422