ปราชญ์ชาวบ้าน

อัยเยอร์เวงดึงปราญ์ชาวบ้านนำองค์ความรู้ใช้เป็นฐานข้อมูลอนุรักษ์และปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ยะลา-องค์การบริการส่วนตำบลอัยเยอร์เวงเปิดโครงการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชดึงองค์ความรู้จากปราญ์ชาวบ้านมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.67ที่ดงดอกบัวผุด หมู่ที่ 9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายซอลาฮุดดีน ยาญา นายก อบต.อัยเยอร์เวง เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุกรรม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน นักปราชญ์ กลุ่มเยาวชนรักษ์ดอกบัวผุด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นางสุดใจ บุญตัด  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้จัดทำโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมสำรวจพันธุกรรมได้มีการพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการปลูกป่า การสร้างสวนป่า และการปลูกไม้เศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆแก่เยาวชนและประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวงและผู้เข้าร่วมสำรวจ ได้สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของตำบลอัยเยอร์เวง และยังเป็นการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลอัยเยอร์เวง ทั้งทางด้านพันธุกรรมพืชและองค์ความรู้จากปราญ์ชาวบ้าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาต