มาตรฐานฝีมือแรงงาน

คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ถกร่างมาตรฐานฝีมือเพิ่ม 3 สาขารองรับการจ่ายค่าจ้างตามฝีมือ

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาเตรียมประกาศมาตรฐานฝีมือรองรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มอีก 3 สาขา ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ ผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามฝีมือ 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลายประเทศได้เริ่มรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มและทิศทางการใช้พลังงานทางเลือกใหม่สูงขึ้น ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยเฉพาะการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน หรือใช้ในงานด้านการเกษตรร่วมกันกับระบบ IOT หรือการใช้ระบบควบคุมการจัดการน้ำแบบอัตโนมัติ  นอกจากนี้ ในด้านการเกษตรยังมีการประยุกต์ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน ดังนั้น ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ จึงเป็นสาขาที่ช่างผู้ประกอบอาชีพควรมีทักษะ ความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐาน สามารถติดตั้งและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัยด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นความสำคัญในการกำหนดมาตรฐานด้านทักษะฝีมือของผู้ที่จะประกอบอาชีพใน 2 สาขานี้ คือ ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการส่งเสริมได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  อีก 1 สาขาที่มีการกำหนดมาตรฐานฝีมือ คือ ผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องคือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเครื่องมือนี้ไปใช้วัดชิ้นงานการผลิตที่ความซับซ้อนสูง ชิ้นงานมีขนาดเล็กจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ เช่น เกียร์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องบิน หรือในงานที่มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อมีการสัมผัส เช่น งานพลาสติกหรือยาง เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้ไม่สามารถตรวจวัดผ่านเครื่องวัดแบบสัมผัส (contact instruments) ทั่ว ๆไปได้  ดังนั้น ผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลเสียหายต่อชิ้นงานที่ต้องตรวจวัดด้วยเครื่องมือดังกล่าว   

“ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ และผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ ใน 2 สาขาแรกนั้นเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง ส่วนสาขาผู้ควบคุมเครื่อมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ เป็นสาขาเฉพาะด้านที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการใช้งาน การกำหนดมาตรฐานฝีมือเป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อวัดระดับทักษะ ความรู้ความสามารถในค่ามาตรฐานที่ทุกคนยอมรับได้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดอัตราค่าจ้างที่ช่างหรือผู้ทำงานในด้านนี้ควรได้รับอย่างเหมาะสมนั่นเอง ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ผลักดันและเพิ่มจำนวนสาขาช่างที่จำเป็นต่อการทำงานหรือตลาดแรงงานมีความต้องสูง เพื่อให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเรื่องอัตราค่าจ้างที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดเพื่อจ่ายค่าจ้าง” อธิบดีกล่าว