มูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวเพื่อสังคม

25 เมษายน 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมแต่งตั้งประธานคนใหม่ โดยมีมติจากคณะกรรมการ ให้ ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เป็นประธานมูลนิธิ สืบเนื่องจาก คุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพิ่มจากเดิม....ณ อาคารมูลนิธิหลวงตาน้อย

ภาพข่าว สุวิทย์ พึ่งเกษม

Visitors: 343,711