ยื่นแบบ

ประกาศ ! ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ PRB e-Service ภายใน 31 มีนาคม นี้ ก่อนถูกปรับ 


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ PRB e-Service สิ้นสุดภายใน 31 มี.ค. ของทุกปี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในแต่ละปีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานไม่ต่ำกว่าปีละ 3.4 ล้านคน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดให้ สถานประกอบกิจการเหล่านี้ ต้องพัฒนาทักษะจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเอง หรือจัดให้ลูกจ้างได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือให้ลูกจ้างได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ  รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด  กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามอัตราที่รัฐกำหนด ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและชำระเงินสมทบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2566 ต้องยื่นแบบภายใน 31 มีนาคม 2567 นี้ จึงขอให้สถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกา