ททท. สนับสนุนท่องเที่ยวเชิงศาสนท และ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ททท. สนับสนุนท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเสริมสายศรัทธาคู่สายมู 

ททท. ได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ความเชื่อ) ซึ่งถือเป็น Soft Power สำคัญที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทุกภูมิภาค เนื่องจากวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และ ททท. ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงานสมโภชฯ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เชื่อมโยง Content กับ  Story Telling ให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจกับ Meaningful Experience อย่างยั่งยืนต่อไป

#วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

 

 

Visitors: 244,885