รับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน

คณะกรรมการธิการแก้ไขปํญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา รับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่

วานนี้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ประธานคณะคณะกรรมการธิการแก้ไขปํญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เป็นประธานการประชุม การสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาหนี้สิน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมศึกษาดูงาน ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี ปลัดอำเภอเบตง กล่าวว่า  สำหรับปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดหนี้สินภาคครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองกับนอกเขตเมืองสิ่งที่พบเห็น คือ คุณภาพชีวิตประชาชนแตกต่างกัน  เกิดความยากจน ด้วยสาเหตุหลักคือ อาชีพ ในพื้นที่ แบ่งเป็น อาชีพทำการเกษตร เช่นทำสวนยาง ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่พบ ส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง เป็นลูกจ้าง และอาชีพนอกภาคเกษตร เป็นลูกจ้างทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  หรือภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการ เช่น โรงแรม   ร้านอาหาร  สถานบริการ คาราโอเกะ เป็นต้น  รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพของพื้นที่อำเภอเบตงในภาวะปัจจุบัน    ส่วนความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัย พบปัญหาความไม่มั่นคง ขาดงบในการซ่อม สร้าง ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ  ให้การสนับสนุนวัสดุในลักษณะซ่อม  ครัวเรือนมีบุตรหลายคน ส่งผลต่อรายได้-จ่ายในครัวเรือน ทำให้ด้านการศึกษา มีครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีรายได้ของประชาชนในพื้นที่  เช่น ภูมิอากาศของพื้นที่  เกิดฝน บางปีฝนมาก หรือฝนทิ้งช่วงนานส่งผลต่อการประกอบอาชีพ  ส่วนภาคเกษตรของประชาชน   ราคาสินค้าผลผลิตการเกษตร ส่งผลต่อรายได้ของประชาชน     ค่าครองชีพในพื้นที่สูง เนื่องจากขนส่งของเข้าสู่เบตง ใช้เส้นทางสาย 410 ยะลา-เบตง ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า ทำให้ราคาของเพื่ออุปโภคบริโภคที่นำเข้ามีราคาสูง ส่งผลต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง/ครัวเรือนยากจน รายได้ไม่เพียงพอทำให้ภาคครัวเรือนเกิดการกู้เงิน  ทั้งในระบบ-นอกระบบ โดยในระบบ  ส่วนใหญ่กู้ผ่านจากธนาคาร ทั้งเรื่องกู้สร้างที่อยู่อาศัย  ส่วนหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ กู้ใช้จ่ายในครัวเรือน ผ่านบุคคลที่รู้จัก หรือญาติพี่น้อง

ส่วนแนวทางส่งเสริมการมีรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ แยกเป็น 2 มิติ ได้แก่

1.มิติภาคเกษตร .การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการผลิตและการขนส่งภาคการเกษตร เช่น  ถนน ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นที่  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีชีวิตที่ยั่งยืน เช่น น้อมนำ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น กิจกรรมการเกษตรผสมผสานเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมผลิตไม้ดอกไม้ประดับเสริมสร้างรายได้ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ และสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง เช่น ปลูกผักลดรายได้ เพิ่มรายได้ , รวมกลุ่มจัดตั้ง  วิสาหกิจอาชีพ เช่น กลุ่มผลิตไม้ดอกเมืองหนาว กลุ่มกองทุนยางพารา  กลุ่มอาชีพ  

2.มิติท่องเที่ยวและบริการ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ปรับภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ  ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร  เพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  กับอำเภออื่น ๆ ภายในจังหวัดยะลา พร้อม.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและการบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593

 

Visitors: 244,863