วันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน  ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

       นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนด ให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

                ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

              ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน จำนวน 171 โรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครบ 100% ในระดับเงิน และมอบเกียรติบัตรให้แก่หอสมุด และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม อีกด้วย…………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Visitors: 224,417