วิทยาลัยการอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพเบตงจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เบเกอรี่ และการออกแบบ Portfolio 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ตามโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

วันนี้ (4 มิ.ย.67)  ที่ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการฯ  นายอัชมัน ดรอแม ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายสอและ เจ๊ะแว ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เบเกอรี่ หลักสูตร 30 ชั่วโมง  และการออกแบบ Portfolio  หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ของโรงเรียนมาอาฮัด ดารุสาลาม  ตามโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพฃที่มีต่อสังคม และชุมชน 

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง กล่าวว่า  การเรียนวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา เป็นการเรียนที่สนุก ท้าทาย เพราะต้องมีทักษะในการปฏิบัติ มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามสาขาอาชีพ ถ้าผู้เรียนมีใจรัก มีการวางแผนอนาค