วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่เบตง ศึกษาติดตามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระบบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 ณ ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และคณะ ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ศึกษาติดตามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีนายถาวร บุญศรี พลังงานจังหวัดยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง นายพนมวังก์ นิลพัฒน์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟภ. เขต 3 ภาคใต้ ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำเสนอ ภาพรวมเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานของอําเภอเบตง จังหวัดยะลา , ภาพรวมการดำเนินการโครงการระบบเครื่องสํารองจ่ายกระแสไฟฟ้า  (Generator) ขนาด 1 MW จํานวน 7 เครื่อง ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงานของอําเภอเบตง และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ รวมทั้งแผนการดําเนินการเกี่ยวกับระบบความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต และภาพรวมการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท พี.ซี. เบตง  กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และบริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จํากัด นอกจากนี้คณะฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านระบบความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการระบบเครื่องสํารองจ่ายกระแสไฟฟ้า (Generator) ขนาด 1 MW จํ