ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (ออนไลน์) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Visitors: 343,709