สงกรานต์

คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวงาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024" 

EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024

ในการเปิดงานแถลงข่าว ภายใต้ชื่องาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิ

คเฟสต