สภาเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มาทำการลงคะแนน เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ รวม 16 คน

ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (2) ได้กำหนดไว้

 โดยกระจายตามความสำคัญและครอบคลุม ซึ่งคำนวณจากจำนวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ข้อ 13

 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญชวนองค์กรเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 

โดยกำหนดให้เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิ.ย66 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตพื้นที่ขององค์กรเกษตรกร

 จากน้ันได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ในที่ 10 ก.ค.นี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 6, 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ในการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ผลที่ออกมา ด้านพืช ได้แก่ นายพสิษฐ์  สุขสวัสดิ์ นายวัชระ จำปาเทศ นายศิริ  เฮ่าสกุล นายมานพ อินทร์เทศ นายเสถียรพงษ์ ครบุรี นายโอภาส  ชาญยงค์ นายครรชิต และนายจักรพงศ์  โสนะแสง 

ด้านสัตว์ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช นายคงฤทธิ์ บัวบุญ และนายอุเทน จำเล

ด้านประมง ได้แก่ นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมย์

ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ นายประทีบ ตระกูลสา นางสาวอุทุมพร วงศ์พิพันธ์ นายพิภพ ยุวาพัฒน์ และ นายปรีชา บัวทองจันทร์

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขอบคุณประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาทำหน้าที่ ขอบคุณคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร

ในข้ันตอนถัดไป จะเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 (3) จำนวน 7 คน ตามแผนงานดำหนดในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.66 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 244,880