หลักสูตรความมั่นคง

ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ จาก ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ขึ้นรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5

จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์

 พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และแถลงผลงานวิชาการกลุ่ม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 จำนวน 239 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML)  โดยมี  พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงแห่งชาติ การเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยตลอดห้วงการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำระดับสูง มีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีความเข้าใจและความร