เดือนรอมฎอน

ชาวไทยมุสลิมและชาวมาเลเซียร่วมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ของชุมชนมัสยิดกลางเบตง

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ที่มัสยิดยามีอูลอัยมาดี (มัสยิดกลางเบตง) อ.เบตง จ.ยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการรอบรมและจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ของชุมชนมัสยิดกลาง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นาย Mohd Zairasyahli Shah Bin Zakaria นายอำเภอฮูลู เปรัค พร้อมด้วย นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และ หัวหน้าส่วนราชการจากรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเบตง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่องการประพฤติตนในเดือนรอมฎอน ให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา / กิจกรรม การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน / กิจกรรมละศีลอด (เปิดปอซอ) และกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานของรัฐ

นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การจัดโครงการรอบรมและจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่  เนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศอีกด้