เทศกาลเที่ยวพิมาย

เทศกาลเที่ยวพิมาย PHIMAI FESTIVAL 202

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก) เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ชุด ศรัทธาแห่งพิมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กิตติ เชาว์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     รมว.สุดาวรรณกล่าวว่า”การที่ชาวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่า ของการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา และของประเทศไทย โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกัน ริเริ่มจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้น และจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี กิจกรรมภายในงานมีความน่าสนใจ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน และกระจายรายได้ สู่ประชาชนในพื้นที่ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวโคราช ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ทำให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตแบบโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง”

 

 

Visitors: 343,711