เทศบาลเมืองเบตง

เทศบาลเมืองเบตง เปิดรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 3

วันนี้ 7 กุมภาพัน 2567 บรรดาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง เขตเลือกตั้งที่ 3 ต่างเดินทางมายังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง (ชั้น3) ห้องศูนย์เครือข่าย 28 ชุมชน  เพื่อสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น โดยมี นายอรรถพงษ์ แวสือนิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเบตง นายสุทธิพงค์ สาศรินทร์ กรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเบตง เจ้าหน้าที่ กกต.  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเบตง และประชาชน ร่วมสังเกตการณ์  

นายอรรถพงษ์ แวสืนิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง    เบตง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง        เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567   ซึ่งในวันนี้มีผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง    เบตง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)จำนวน 3 คน ดังนี้ นายปรัชญา ศรีจันทร์เจริญ เป็นผู้จับได้ หมายเลข 1 / นายวิชัย ว่องพรรณงาม เป็นผู้จับได้หมายเลข 2 และนายประยุทธ อดิธนกุล เป็นผู้จับได้หมายเลย 3

    สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ เริ่มจากทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างตำบลยะรม กับเทศบาลเมืองเบตง ไปทางสู่ทิศตะวันตกจนถึงถนนสมันตรัฐ ถนนสุขยางค์ ผ่านหอนาฬิกาไปทางทิศใต้ผ่านถนนอมรฤทธิ์ ถนนธรรมวิถีไปทิศเหนือบรรจบถนนสุขยางค์ เลียบชุมชนสโมสร ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับถนนภิรมย์ทัศน์บริเวณชุมชน  กาแป๊ะกอตอนอกจนสุดเขตเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง (บางส่วน) ถนนกาแป๊ะกอตอ 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง (บางส่วน) ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง  ถนนรัตนกิจ ซอย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 ตำบลเบตง อำเภอเบตง

ถนนคงคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง (บางส่วน) ถนนตัณฑ์วีระ ตำบลเบตง อำเภอเบตง (บางส่วน) ถนนตัณฑ์วีระ ซอย 3, 5 และ 7 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนสมันตรัฐ ตำบลเบตง อำเภอเบตง (บางส่วน) ถนนสมันตรัฐ ซอย 2 และ (ซอย 4 เลขคู่) ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนคชฤทธิ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนคชฤทธิ์ ซอย ๒ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนธรรมวิถี ตำบลเบตง อำเภอเบตง (เลขคี่) ถนนพงษ์ศักดิ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ซอย 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนมงคลประจักษ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนแกรนด์วิลล่า 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนแกรนด์วิลล่า 2 ซอย 1, 2, 3 และ 4 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนแกรนด์วิลล่า ต ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนแกรนด์วิลล่า 3 ซอย 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 และ 23 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนเพลินจิต ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนเพลินจิต ซอย 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนภิรมย์ทัศน์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนสโมสร ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนสโมสร ซอย 1 และ3 ตำบลเบตง อำเภอเบตง ถนนสโมสร ซอย 1 (บ้านน่าอยู่ 2, 3 และ 4) ตำบลเบตง อำเภอเบตง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา  โทร.064-126-5593