เบตง หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

อำเภอเบตง ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

ยะลา -อำเภอเบตง ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ส่งมอบ “ห้องน้ำ สร้างสุข”แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30. น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง  ปลัดอำเภอประจำตำบลตาเนาะแมเราะ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  ตำบลตาเนาะแมเราะ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมส่งมอบห้องน้ำภายใต้โครงการ”ห้องน้ำ สร้างสุข”แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยได้ใช้แรงงานการก่อสร้างจาก ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และสมาชิก อส.ร่วมกันก่อสร้าง จำนวน 1 หลังเพื่อมอบให้กับ นายสมชาย จะบือ บ้านเลขที่ 72/58 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ นายอำเภอเบตง ได้มอบสติ๊กเกอร์ ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ให้กับครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในลักษณะพออยู่ พอมี พอกิน  มีเหลือ เผื่อขาย แลกเปลี่ยนในชุมชน

นอกจากนี้นายอำเภอเบตงและคณะ จนท.ได้ร่วมเต้นประกอบเพลงของชนเผ่าลาหู่ เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชนเผ่า และเป็นการเผยแพร่ในการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ถึงความดีงามของศิลปวัฒนธรรมอันดี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยกลุ่มชนเผ่าลาหู่ หรือมูเซอ ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ นี้ จะมีชนเผ่าอยู่รวมกันกว่า 500 คน ประกอบด้วยเผ่าลาหู่ หรือมูเซอ ลาหู่แดง ลาหู่เหลือง ลาหู่ดำ ชนเผ่าลีซู (ลีซอ) และอาข่า  ปัจจุบันในอำเภอเบตง มีชนเผ่าลาหู่และชนเผ่าอื่นอาศัย โดยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ที่มีชาวลาหู่อาศัยอยู่มาก ได้แก่ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง  ส่วนใหญ่ชนเผ่าลาหู่ มักจะอาศัยปะปนกับชนเผ่าอื่น ๆ หรือคนไทย ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นหมู่บ้าน    เผ่าลาหู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ลาหู่แดง ซึ่งมีการนับถือผี โดยโตโบ หรือผู้นำทางศาสนา ส่วนลาหู่ดำ หรือลาหู่เหลือง ก็มีการนับถือผีเช่นกัน นอกจากนี้ เผ่าลาหู่ก็ยังมีการนับถือศาสนาคริสต์ อีกด้วย 

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711