เปิดศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร

รร.บ้านอัยเยอร์เวง เปิดศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ยะลา - โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง เปิดศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร ให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายสิทธิพร ผมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชุมชน/หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน  ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่  โดยมีนายจำลอง  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นางสาวโสพิส หอมรส พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ สว่างรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ 

นายจำลอง  จันทรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวว่า การเปิดศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ในระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาและภาษาอื่นๆ และเพื่อเป็นการสื่อสารที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของชุมชน และเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชุมชน/หมู่บ้าน  ซึ่งในตำบลอัยเยอร์เวง  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาในการสื่อสาร 

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากบางคนไม่สามารถสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ เอกชน  ร้านค้า ทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในการติดต่อสื่อสาร หากมีการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน การประสานงานการติดต่อสื่อสารก็จะง่ายและสะดวกมากขึ้น  อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่ 

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 343,711