เปิดหอประชุมเบตง

เปิดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงหลังใหม่หลังสร้างคุณประโยชน์มากว่า 30 ปี 

ยะลา-เปิดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง หลังใหม่ที่เปิดใช้มากว่า 30 ปี ปรับปรุงใหม่หลังเสื่อมสภาพ เพื่อเป็นสถานที่ อบรม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เบตง จ.ยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ผวจ.ยะลา  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  นาย จรัส จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุมที่ว่าการ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง   กล่าวว่า อำเภอเบตง เป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดยะลา นับเป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร มีพื้นที่ด้านเหนือติดต่อกับอำเภอธารโต ด้านตะวันออกติดต่อกับอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับรัฐเปรัก และรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซียตั้งเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2441  คำว่า "เบตง" (Betong) มาจากภาษามลายูว่า "Buluh Betong" หมายถึง ไม้ไผ่ หรือ ไผ่ตง  และมีหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง  เป็นสถานที่ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อ.เบตง ในปี 2566 อำเภอเบตงได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมให้กว้างขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวก เพื่อให้หอประชุมมีมาตรฐานสามารถให้บริการประชาชน และรองรับการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งก่อนการปรับปรุง หอประชุมมีความขำรุดและเสื่อมสภาพและไม่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ซึ่งไม่เพียงพอทำให้ผู้ใหญ่บ้านบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายสำคัญของทางราชการ ตามนโยบายของกรมการปกครอง    ทางอำเภอเบตงจึงได้เสนอของบประมาณต่อกรมการปกครองจำนวน 7,353,800 บาท(เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาท) เพื่อทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 800 คน ได้มาตรฐาน กว้างขวางสะดวกเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 

อําเภอเบตงเดิมเรียกอําเภอยะรม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เบตงขึ้นอยู่กับเมืองรามัน อันเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองที่แบ่งไปจากเมืองตานี   เบตงสมัยนั้นแบ่งการ ปกครองออกเป็น 5  ตําบล คือ ตําบลเบตง ตําบลยะรม ตําบลอิตํา ตําบลบาโลน ตําบลโกรเน ตําบลเซะหรือโกระ ต่อมาปี พ.ศ. 2452 จากผลการปักปั่นเขตแดนระหว่างไทย กับสหพันธรัฐมลายาของอังกฤษเป็นเหตุให้ตำบลอิตํา ตําบล บาโลน ตําบลโกรเน และตําบลเซะหรือโกระ ไปขึ้นกับรัฐ เปรัคของมลายา หลังจากนั้นมาอีก 11 ปี คือ ปี พ.ศ. 2481 ที่ว่าการอําเภอเบตง ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ กําปงมัสยิด หมู่ที่ 6 ตําบลเบตง อันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอําเภอเบตงในปัจจุบัน 

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-1265593