เยี่ยมชมศูนย์ Aptaskil Competence Center

ก.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ Aptaskil Competence Center ส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานและเยาวชน

ปลัดกระทรวงแรงงานแพ็กทีม บินตรงเบลเยียม ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาทักษะในแคว้นวาโลเนีย พร้อมนำมา upskill แรงงานไทย

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานพร้อมคณะมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ศูนย์ Aptaskil Competence Centerได้รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานและเยาวชน จากผู้แทนของ Forem ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการจัดหางานภาครัฐ และศูนย์ Aptaskil Competence Center และเป็นหนึ่งใน 22 ศูนย์พัฒนาทักษะในแคว้นวาโลเนีย ภายใต้ Forem ที่รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้หางาน ครู นักเรียน และแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อป้อนแรงงานให้อุตสาหกรรมยาชีวภาพและเคมีในท้องถิ่นโดยเฉพาะซึ่งมีมากกว่า 300 บริษัท และมีความต้องการแรงงานประมาณ 1,500 คนต่อปี 

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวเสริมว่า  ศูนย์ดังกล่าวมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยาชีวภาพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตยา การใช้อุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงวิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยเทียบเท่ากับที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมจริง และการซ่อมบำรุงระบบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของศูนย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐของเบลเยียม รวมถึงกองทุนของสหภาพยุโรปเป็นหลัก และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นจากภาคธุรกิจในท้องถิ่น หลักสูตรมีทั้งระดับพื้นฐานที่เปิดรับบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จนถึงวิชาชีพระดับสูงที่ทำการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยา ซึ่งจำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการจ้างงานทันทีภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม นอกจากนั้น ศูนย์ Aptaskil ยังมีการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การสอนออนไลน์ และระบบเสมือนจริง อีกบทบาทที่สำคัญของศูนย์ Aptaskil คือการร่วมกับสถานศึกษาในการสร้างการรับรู้ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับงานและอาขีพที่เกี่ยวข้องกับยาชีวภาพ และวิศวกรรมเคมี

ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานดังกล่าว จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและกระบวนการยกระดับทักษะของไทยต่อไป
Visitors: 62,479