แบงค์กรุงศรี

วิจัยกรุงศรีมองเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตตามวัฎจักรเศรษฐกิจ แต่ยังกระจุกตัวและมีความไม่แน่นอน

คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 3.4% (ไม่รวมผลของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต) จาก 2.5% ในปี 2566

 

กรุงศรี(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) โดย วิจัยกรุงศรีประเมิน

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตตามวัฎจักรเศรษฐกิจ แม้การเติบโตจะยังไม่กระจายตัวและมีความไม่แน่นอน

โดยคาดว่าในปี 2567 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 3.4% ซึ่งไม่รวมผลของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ด้วยแรงส่ง

ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายในประเทศ

ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (จำกัด) มหาชน กล่าวว่า

วิจัยกรุงศรีคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี2567 จะขยายตัวที่3.4% ซึ่งตัวเลขนี้ไม่นับรวมผลของนโยบาย

ดิจิทัลวอลเล็ต โดยมีปัจจัยภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ 1)การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาค

การท่องเที่ยว จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น

โดยประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ล้านคนในปี 2566 เป็น 35.6 ล้าน