โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

นายอำเภอเบตง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

ยะลา -นายอำเภอเบตง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ (14 ก.ค. 66) ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ในวันนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่และสรุปข้อมูลพื้นที่ TP MAP พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ยะรม และแนวทางการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ในระบบ Moi War room โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั