ผู้นำศาสนา

ผู้นำศาสนา ผู้แทนมัสยิดและสุเหร่าในเขตเทศบาลเมืองเบตง รับเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการละศิลอด ตามโครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอน

วันนี้ 28 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอน และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่มัสยิดและสุเหร่าในเขตเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 26 แห่ง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ 

นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่า โครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติโดยการประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเทศบาลในเดือนรอมฎอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากนั้นนายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่มัสยิดและสุเหร่าในเขตเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. สุเหร่าชุมชนกุนุงจนอง  2. มัสยิดนูรุลอิห์ซาน (ชุมชนกุนุงจนอง) 3. สุเหร่า ร.ร.คอยรียะห์วิทยา (ชุมชนบูเก็ตตักโกร) 4. มัสยิดศาลาฮูดิน (ชุมชนบูเก็ตตักโกร) 5. มัสยิดอุสมาเนียะห์ (ชุมชนกือติง) รวมทั้งพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการเทศบาลพบประชาชนในเดือนรอมฎอน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 345,950