พม. จัดประชุมเครือข่ายฯปราบปรามการค้ามนุษย์ เตรียมส่งสหรัฐฯ จัดอันดับใน TIP Report ปี 2566

พม. จัดประชุมเครือข่ายฯปราบปรามการค้ามนุษย์ เตรียมส่งสหรัฐฯ จัดอันดับใน TIP Report ปี 2566

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2566 นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย 3P เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวง พม. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวซาราห์ กล่าวว่า วันนี้ มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 เพื่อส่งให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจากรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 สำหรับใช้ประเมินและจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ TIP Report (Trafficking in Persons Report) ประจำปี 2566

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลความสอดคล้องถูกต้องของรายงานฯ ทั้ง 3 ด้าน (3P) ได้แก่ ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (PROSECUTION) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ (PROTECTION) และด้านป้องกัน (PREVENTION) อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักแต่ละด้านปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งให้กระทรวง พม. และกระทรวงการต่างประเทศแปลและเรียบเรียงเป็นรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อนำส่งรายงานฯ ให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 ตามกำหนดต่อไป  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

Visitors: 343,710