การเมือง


คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือย่อว่า กกต. (ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำนักงานเลขานุการ

หน้าที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 1. ควบคุมดูแลและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
 2. ออกระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 3. มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นในการเลือกตั้ง
 4. ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมาย
 5. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 6. สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 7. สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง การเลือก การออกเสียงประชามติ และสั่งให้มีการเลือกตั้ง เลือก ออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
 8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง (ให้ใบเหลือง หรือ ใบแดง) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้นั้นกระทำหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริตหรือทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 9. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
 10. ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
 11. มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่ง หรืออาญา หรือทางปกครอง แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 12. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยฺ์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
 13. การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
 14. ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบุว่าหน้าที่ของ กกต. คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 15. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา
 16. ดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด[1]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ม. ๒๒๔,๒๒๕,๒๒๖[2] และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ม. ๒๒-๓๘[3]

 • พรรคพลังธรรมใหม่ .....นโยบายข้อ 10.... "ผันน้ำ โขง เลย ชีมูล ในระบบท่อ ส่งสู่ภาคอีสาน 20 จังหวัด" "พรรคพลังธรรมใหม่" เบอร์ 27 บัตรสีเขียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ ......................

 • IMG_6286.jpg
  อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย ยะลา - อำเภอเบตง ร่วมกับ กกต.ยะลา จัดกิจกรรม Big Day ชาวเบตง รวมพลังเลือกตั้งเพื่อประเทศไทย รณร...

 • timthumb.jpg
  พรรคเสรีรวมไทย ฝากเพื่อนตำรวจ..ทั้งในราชการ และ บำนาญ เพื่อเป็นศักดิ์ เป็นศรี ของตำรวจ ขอให้เพื่อนๆ ตำรวจ ที่มีสายเลือดตำรวจ ทุกๆ ท่าน จงรวมพลังกัน เลือก เบอร์ 25 พล.ต.อ.เสรี เต...

 • 97AD132E-71D6-47A1-9187-ABCC5CF9E364.jpg

 • IMG_6164.jpg
  เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจ ยะลา - เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนอำเภอเบตงจัดเวทีสัมมนาการพัฒนาเมืองเบตงสู่เมือเศรษฐกิจสำคัญชายแด...

 • S__8159258.jpg
  พรรคพลังธรรมใหม่

 • 1444081.jpg
  ยะลาเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้มาใช้สิทธิ์ วันนี้ ( 7 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต ของจังห...

 • 10 นโบายพรรคพลังธรรมใหม่

 • 10 ข้อนโยบายพรรคพลังธรรมใหม่

 • นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ มอบหมายให้ อ.วิชิต ดิษฐประสพ และคณะทำงาน ฝ่ายโซเชียลมีเดียลงพื้นที่ภาคอีสาน >โคราช วันที่ 29 เมษายน 2566 >บุรีรัมย์วันที่ 30 เม...

 • 456865.jpg
  "ยี่สิบเจ็ด 27"เลือก ปาร์ตี้สิสต์ เบอร์ยี่สิบเจ็ด พรรคพลังธรรมใหม่ให้แลนด์สไลด์ ทั่วประเทศ #เลือกตั้ง66 บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีเขียว ! เลือกพรรคพลังธรรมใหม่ เบอร์ 27...

 • 174014.jpg
  ทิดเล็ก "สมชาติ คุณปลื้ม" รวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 1 เคาะประตูบ้านแสมสาร ขอคะแนนเสียง หนุน 'ลุงตู' นายกฯ อีกสมัย วันนี้ 11 เม.ย.66 นายสมชาติ คุณปลื้ม ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 ชลบุรี เบอร...

 • 137254.jpg
  นโยบายเพื่อพระพุทธศาสนาเบื้องต้น 1. จัดให้มีวิชาเสริมหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับวัยในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลประถม มัธยม 2. จัดท าพระราชบัญญัติสนับสนุนพระภิก...

 • download.jpg
  ประชาธิปัตย์” เปิด 16 นโยบาย ดันอากาศสะอาด นโยบายการเกษตร 1. ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด 2. ชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว มีอย...

 • ณรงค์ ดูดิง ผู้สมัคร สส พรรคประชาธิปัตย์ทวงเก้าอี้ ยะลา เขต 3 คืน ชูสโลแกน คนบ้านเรา พัฒนาบ้านเรา ยะลา - ณรงค์ ดูดิง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยะลา เขต 3 ชูสโลแกน คนบ้านเรา พัฒน...

 • IMG_6126.jpg
  พรรคประชาธิปัตย์ สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้ ชูนโยบาย 3 ส สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ สู่สันติภาพยั่งยืน ผ่านเวทีเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนยะลา -พรรคประชา...

 • 1E1C3506-97E0-4314-89D3-918A37DC4390.jpg
  ทนาย เสถืยรพงศ์ เที่ยงตรง เบอร์ 2 เขต 6 จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอภูเขียว_บ้านแท่น) พรรครวมไทยสร้างชาติ

 • 95259.jpg
  ทนาย เสถืยรพงศ์ เที่ยงตรง เบอร์ 2 เขต 6 จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอภูเขียว_บ้านแท่น) พรรครวมไทยสร้างชาติ เขต6 ชัยภูมิ เบอร์ 2 ขอลุยวันสุดท้าย

 • ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส สังสรรค์ที่ห้อง ' ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ " ธนเดช อิงคภัทรางกูร " ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นัดสังสรรค์สมาชิก อาทิ.. ไกรสีห์ นาคประเสริฐ, นิยม น...

 • ฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจ หลังเกิดเหตุรุนแรงใน 3 จชต. ยะลา –ฝ่ายความมั่นคง ยะลายกระดับคุมเข้มเมืองเศรษฐกิจ หลังโจรใต้ป่วนเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 8 อำเภอ รวม...

 • กกต .ยะลา มอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง 75 หน่วย จนท ความมั่นคงเพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย ยะลา -เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง...

 • 2112090.jpg
  เบตงจัดประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน กระชับความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย กระตุ้นการท่องเที่ยว ยะลา – อำเภอเบตงจัดประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคปร...

 • 2132334.jpg
  เชิญร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ (สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา) ขอพร“ท้าวเวสสุวรรณประธานทรัพย์” 13 ก.พ.นี้ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านหนองอาเสี่ย ตำบล พระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เชิญร่วมพิธี...

 • AAEFAF40-51D3-4A52-A191-9E57048CE4F6.jpg
  “ตู่ นันทิดา” ลุยงานใหญ่ จัด “ปราการเวลา The Theatre” 14 - 17 มีนาคม 2567 ณ ป้อมพระจุลฯ เป็นที่ทราบกันดีว่า วิกฤตร.ศ. 112 ได้ประทับตราไว้ในความทรงจำของคนไทย เมื่อทหารหาญและ ชาวไทยใ...
Visitors: 224,422