ก.แรงงานจับมือปปส.

ก.แรงงาน จับมือ ปปส. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ


ปลัดบุญชอบ มอบอธิบดีบุปผา เยือนเชียงใหม่  ร่วม ปปส.ภาค 5 พัฒนาทักษะ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ป้องปรามปัญหายาเสพติด

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างองค์รวมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 1 ใน 12 นโยบายแร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงแรงงานได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มดังกล่าว โดยดำเนินการฝึกทักษะให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้มีความรู้เท่าทันและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม และให้กำลังใจผู้เข้าอบรมซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรช่างตัดผมบุรุษ จำนวน 24 คน และหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ คณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

"การบูรณาการของทุกภาคส่วน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้รวมเป็นหนึ่งเดียว การสร้างทักษะและการมี อาชีพ สามารถลดปัญหายาเสพติดในชุมชนได้" อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Visitors: 244,884