ทอท.คาดสงกรานต์ 2566 มีผู้โดยสารเดินทางกว่า 2.37 ล้านคน

AOT คาดสงกรานต์ 2566 มีผู้โดยสารเดินทางกว่า 2.37 ล้านคน แนะผู้โดยสารโหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อวางแผนการเดินทาง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT จำนวนกว่า 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของจุดบริการต่างๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง

AOT ได้ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2566 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะมีเที่ยวบินรวมประมาณ 14,220 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 59.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ ประมาณ 7,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 219.20% และเที่ยวบินภายในประเทศ ประมาณ 6,720 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.44% โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 137.48% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 1.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 561.76% และผู้โดยสารภายในประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 26.08% เมื่อเทียบประมาณการจราจรทางอากาศช่วงสงกรานต์ 2566 กับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2562 พบว่า ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงติดลบ โดยเที่ยวบินรวมลดลง 18.47% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 17,440 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง 20.90% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 9,480 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศลดลง 15.59% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 7,960 เที่ยวบิน ขณะที่ประมาณการผู้โดยสารรวมลดลง 17.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีจำนวน 2.87 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลง 20.96% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 1.74 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศลดลง 11.91% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 1.13 ล้านคน

ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ท่าอากาศยานของ AOT จึงได้นำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT โดยแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะเที่ยวบิน รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาการรอคิว ณ จุดเช็กอิน (Check-in) จุดตรวจความปลอดภัย (Security) และจุดตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ตลอดจนตรวจสอบสถานะของกระเป๋าเดินทาง บอกตำแหน่งและจำนวนห้องน้ำที่พร้อมให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร รวมถึงจำนวนช่องจอดรถที่ว่าง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถสาธารณะสามารถจองรถแท็กซี่ และค้นหาข้อมูลรถสาธารณะได้ นอกจากนี้ AOT ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Kiosk สำหรับเช็กอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ ณ ทสภ.ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร โดยไม่ต้องเข้าแถวรอคิวเข้าใช้บริการเคาน์เตอร์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเช็กอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าได้ 6-12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)

ในส่วนของ ทสภ.ได้มีการปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติม โดยได้ติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System: ARTS) ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 4 ชุด ที่จุดตรวจค้นฯ โซน 3 ซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจกระเป๋าและสัมภาระแล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วย UV Light (UVC) ได้สูงถึง 99.9% และในระหว่างที่ ทสภ.มีการดำเนินงานตามแผนติดตั้งระบบ ARTS ที่เหลืออีก 15 ชุด ทสภ.ได้มีการเปิดใช้งานจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั่วคราว บริเวณท้ายเคาน์เตอร์เช็กอิน Row W พร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้นฯ ชั่วคราว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร นอกจากนี้ ทสภ.ได้มีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2566 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ ทดม.ได้มีการบริหารจัดการการจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าชานชาลาขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยจะมีการปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น จากเดิมใช้ช่องทางเข้าชั้น 3 เส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก เปลี่ยนมาใช้ช่องทางเข้าในชั้น 1 แทน ทั้งนี้ จะเริ่มการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 04.00 - 07.00 น. เท่านั้น นอกจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วของผู้โดยสาร ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำตลอดเส้นทางอีกด้วย

AOT ขอเน้นย้ำในหลักเกณฑ์การนำของเหลว เจล สเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่อง ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเข้าไปในเขตหวงห้ามในสนามบินได้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะที่ปิดสนิทและมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ชัดเจน ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นบนอากาศยานรวมกันได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ หากบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณของเหลวฯ เกินกว่าที่กำหนด (100 มิลลิลิตร) แม้ว่าจะมีของเหลวอยู่เล็กน้อยต้องนำใส่ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง เช่น น้ำพริกหนุ่ม และน้ำพริกอื่นๆ ที่เป็นของฝากยอดนิยมของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หากจะนำขึ้นเครื่องต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องมีฉลากแสดงปริมาตรและที่มาอย่างชัดเจน

สำหรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุม หรือเขตการบินของสนามบิน ผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินภายในประเทศสามารถใช้เอกสารได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) เอกสารฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และสูติบัตรฉบับจริง (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี) เป็นต้น (2) เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น DLT QR License หรือ ThaID (ไทยดี) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสาร หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และง่ายต่อการปลอมแปลง

AOT ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยในสนามบิน โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน AOT รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล รวมทั้งสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดพื้นที่สำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร จัดกิจกรรมสาธิต และสอนการตัดตุงไส้หมู ตลอดจนประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารให้มีบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้มาใช้บริการสนามบินของ AOT จำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง หรือตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบิน รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาการรอบริเวณจุดให้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบินและการให้บริการของ AOT ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------
ฉบับที่ 16/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

Visitors: 343,711