ก.แรงงาน ส่งแรงงานฮ่องกงนายจ้างพอใจ

นายจ้างฮ่องกงชื่นชมการฝึกแรงงานไทย มีคุณภาพ อ้าแขนรับทำงานทันที

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำคุณอัลกิ้น - เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะศึกษาดูงานการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สร้างความมั่นใจให้แรงงานไทยสู่การทำงานในฮ่องกง

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กระผมและคณะทีมงานของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ต้อนรับคุณอัลกิ้น - เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการขยายตลาดแรงงานทักษะไทยไปทำงานฮ่องกงป้อนภาคธุรกิจที่มีแผนการขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งหารือในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือการนำเข้าแรงงานไทย กึ่งทักษะฝีมือที่ฮ่องกงมีความต้องการ อาทิ ตำแหน่งผู้บริบาลผู้สูงอายุ ช่าง และวิศวกร เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันการลดขั้นตอนและกระบวนการนำเข้าแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน รวมทั้งการนำเข้าแรงงานที่มีทักษะสูงจากประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำคณะจากฮ่