ศอบต.จัดประกวดสวดมนต์หมู่

ศอบต เปิดพื้นที่กลางจัดประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้

ยะลา -ศอ.บต. เปิดพื้นที่กลางจัดประกวด “สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญและฝึกฝนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาวพุทธที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที และปลูกฝังให้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

โดยบรรยากาศก่อนการแข่งขันมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมพบปะน้อง ๆ นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 13 โรงเรียน 19 ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 โรงเรียน 6 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 โรงเรียน 6 ทีม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการดึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนดี คนเก่ง และความมุ่งมั่นที่ดีมาเพิ่มศักยภาพในพื้นที่กลางอย่างสร้างสรรค์ในการแสดงความสามารถทำสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ถือเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของเยาวชนเองให้มีสมาธิ ซึ่งการแข