ศอบต.จัดประกวดสวดมนต์หมู่

ศอบต เปิดพื้นที่กลางจัดประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้

ยะลา -ศอ.บต. เปิดพื้นที่กลางจัดประกวด “สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญและฝึกฝนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาวพุทธที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที และปลูกฝังให้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

โดยบรรยากาศก่อนการแข่งขันมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมพบปะน้อง ๆ นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 13 โรงเรียน 19 ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 โรงเรียน 6 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 โรงเรียน 6 ทีม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการดึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนดี คนเก่ง และความมุ่งมั่นที่ดีมาเพิ่มศักยภาพในพื้นที่กลางอย่างสร้างสรรค์ในการแสดงความสามารถทำสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ถือเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของเยาวชนเองให้มีสมาธิ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่อย่างน้อยได้แข่งขันกับตนเองและร่วมด้วยร่วมช่วยกันระหว่างเพื่อนๆ ในทีม ได้เห็นความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปในอนาคต 

ด้านตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากซึ่งการประกวดครั้งนี้ ได้มีการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ทั้งการฝึกในส่วนของเนื้อหา ฝึกสมาธิ ความตั้งใจ อีกทั้งยังได้ฝึกความพร้อมเพรียงของเพื่อน ๆ ในทีม ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะพยายามทำให้สุดความสามารถ และหลังจากนี้จะนำสิ่งที่ได้รับกลับไปพัฒนาต่อยอด  ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งจะสอนให้น้อง ๆ เยาวชนในรุ่นต่อไป รักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป 

ขณะที่นางพิกุล อภัยพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า น้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ มากพอสมควร โดยอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ของน้อง ๆ ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง                               กับพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่จะค่อนข้างที่จะห่างหายจากสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นเราในฐานะผู้ให้ความรู้จะต้องคิดและหาแนวทางที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจโดยการหากิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ปฏิบัติในห้วงวันสำคัญหรือกิจกรรมทางศาสนา ที่สามารถดึงดูดความต้องการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ก่อน เพราะเชื่อว่าหากมีการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปบ่อย ๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  ในการเข้าถึงแนวทางการเรียนรู้และเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

สำหรับรางวัลการแข่งขันผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท อีกทั้งผู้ที่ชนะการประกวดทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเกียรติบัตร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

Visitors: 244,876