สว.บรรยายพิเศษ

สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” กิจกรรมบรรยายเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุม อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” กิจกรรมบรรยายเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวในความตอนหนึ่งว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ทุกพระองค์จะทรงยึดมั่นอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม, หลักศีลธรรม, ระเบียบกฎหมาย, ภูมิสังคม, การมีส่วนร่วม, เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา, ยึดประโยชน์ของสังคมส่วนรวม, สร้างเสริมความรู้รักสามัคคีของผู้คนในชาติ และทรงตั้งพระราชหฤทัยในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎร และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง 

สำหรับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม สามารถนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนและพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว

Visitors: 343,711